OC Kierowców

 

oc kierowcow

 

 

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla każdego posiadacza pojazdu jest obowiązkowe. ­W razie wypadku, czy też samej kontroli uprawnionych służb, kierowca zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego zawarcie tejże umowy ubezpieczenia. Jest ono zabezpieczeniem na roszczenia osób poszkodowanych jakie mogą powstać w wyniku szkód spowodowanych przez innego uczestnika ruchu. Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, może spowodować nałożenie bardzo wysokiej kary finansowej.

 

 

 

Szczegółowe przepisy regulujące obowiązek posiadania OC zawarte zostały w:

 • Ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz.U. nr 124, poz 1152 - obowiązująca od 01.01.2004 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - Dz.U.00.26.310 - obowiązujące do 31.12.2004 roku oraz dla spraw (roszczeń zgłoszonych do Towarzystw Ubezpieczeniowych).

Zakres

Odszkodowanie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim, w razie:

 • uszczerbku na zdrowiu,
 • uszkodzenia ciała,
 • śmierci,
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

 

W ubezpieczeniu OC przez ruch pojazdu rozumie się także:

 • wsiadanie i wysiadanie,
 • załadunek i wyładunek,
 • krótkotrwały postój na trasie,
 • garażowanie.

 

Wyłączenia

W każdym przypadku zgłoszonych roszczeń, Towarzystwo Ubezpieczeniowe prowadzi dochodzenie w sprawie ustalenia sprawcy wypadku. Nie otrzymamy odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC, m.in. gdy szkody:

 • polegają na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
 • dotyczą utraty dóbr wartościowych, typu: gotówka, biżuteria, dokumenty, itp.,
 • zostały wyrządzone przez posiadacza pojazdu mechanicznego, który jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona.

 

Termin likwidacji

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie do 30 dni od zgłoszenia szkody przez poszkodowanego lub uprawnionego. Termin może być przedłużony o 14 dni, w sytuacji gdy w ciągu 30 dni nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności wypadku lub wysokości odszkodowania. Istnieje jednak zapis, z dnia 01.01.2004r., że odszkodowanie musi być wypłacone nie później niż 90 dni od zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela.

 

Regres

Istnieje możliwość, iż Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie ubiegał się o zwrot wypłaconego odszkodowania. Dotyczy to sytuacji, gdy kierujący pojazdem:

 • zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • pojazd który prowadził był skradziony,
 • był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub też, gdy wyrządził szkodę umyślnie,
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu mechanicznego.