Wypadkach komunikacyjnych

 

Stosownie do art. 23 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

wypadek komunikacyjnyUbezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 roku, Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego a nawet przyczepy) ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Istotą tego ubezpieczenia jest to, że w przypadku szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy szkody, zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego. Należy pamiętać, że ubezpieczenie OC chroni nie tylko poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym ale również sprawców takiego zdarzenia. W razie zaistnienia takiej szkody, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe, a nie sprawca wypadku, jest zobowiązany do jej naprawienia. Poszkodowany ma pewność, że otrzyma rekompensatę poniesionych szkód. Sprawca wypadku nie musi natomiast samodzielnie naprawiać szkody, gdyż z braku wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jest ono zobowiązane do naprawienia szkody.

Mając do czynienia ze zdarzeniem drogowym często zamiennie posługujemy się dwoma pojęciami: kolizją drogową i wypadkiem drogowym. Nie jest to jednak prawidłowe, gdyż powstałe skutki zdarzenia drogowego kwalifikują je jako kolizja (co stanowi wykroczenie) lub jako wypadek (co stanowi przestępstwo).

 

 

Wypadek

To zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

 

Kolizja

To zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

 

Osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym może ubiegać się o następujące świadczenia z polisy sprawcy:

 • wypadekzadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mające na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego,
 • odszkodowanie (zwrot kosztów związanych z wypadkiem , leczenie, rehabilitacja, dodatkowa opieka, dojazdy, naprawienie pojazdu, holowanie, pojazd zastępczy,
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu),
 • zwrot utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy,
 • rentę.

 

 

Jeżeli w wypadku drogowym osoba poszkodowana poniesie śmierć to osoby najbliższe mogą wystąpić o :

 • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny,
 • rentę,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mające na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego.
   

Przy dochodzeniu roszczeń ważny jest termin ich przedawnienia.

Pomagamy w sprawach wypadków zaistniałych po dacie 10 sierpnia 1997r.

 

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Tobie i Twoim bliskim.
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy uzyskać maksymalnie najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.

W razie potrzeby bezpłatnie prowadzimy także sprawę karną.

====================================================================================================================================
Oferujemy pomoc poszkodowanym w:

Wypadkach komunikacyjnych Wypadkach z udziałem rowerzystów Wypadkach z udziałem motocyklistów Wypadkach związanych zaniedbaniami nieruchomości Dochodzenie odszkodowań od szpitali za zakażenia oraz błędy lekarskie Wypadkach w pracy Wypadkach w szkole