Wypadkach w pracy

 

 

 

        Z wielu publikacji i statystyk dotyczących wypadków przy pracy wynika, iż najczęstszą przyczyną tego typu zdarzeń jest nie zapewnienie przez pracodawcę pracownikom odpowiednich warunków pracy wynikających z przepisów BHP (brak odpowiedniego przeszkolenia, źle zabezpieczony lub wadliwy sprzęt itd.).

 

Wypadek przy pracy, definiuje art. 3 ust 1 ustawy z dnia 30 października 2002r.o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

W/w ustawa nie przewiduje możliwości przyznania świadczenia z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli wypadki te zaistniały po 31 grudnia 2002r.

 

W związku z wypadkiem przy pracy pracownik może dochodzić
roszczeń poprzez dwie równoległe drogi:

 

  • z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • od pracodawcy (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego art. 415 i następne)- pracownik może żądać odszkodowania jeżeli uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody na osobie w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia.

Jeżeli w wypadku przy pracy pracownik poniósł śmieć, to odszkodowanie przysługuje członkom jego rodziny (małżonkowi, dzieciom, rodzicom)

Wielu pracowników, którzy ulegli wypadkowi przy pracy rezygnuje z dochodzenia odszkodowania z obawy przed utratą pracy. W tym miejscu warto wskazać, iż w obecnych czasach większość przedsiębiorców posiada dobrowolną polisę OC. W takiej sytuacji zgłoszona szkoda jest likwidowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Wypłata świadczeń następuje przez tą samą instytucję, a nie z majątku przedsiębiorstwa.

 

Czy uległeś wypadkowi w pracy z powodu zaniedbań pracodawcy?
Odczuwasz skutki wypadku np. bóle głowy, kręgosłupa, masz lęki, blizny, kłopoty ze snem związane z traumą powypadkową?
Doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z tym zdarzeniem?
Twój bliski stracił życie w wypadku w pracy?

 

Należy Ci się odszkodowanie z polisy OC pracodawcy.

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Tobie i Twoim bliskim. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy uzyskać maksymalnie najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie, a nawet należy się Tobie i Twoim bliskim renta?
W razie potrzeby bezpłatnie prowadzimy sprawę karną.

====================================================================================================================================
Oferujemy pomoc poszkodowanym w:

Wypadkach komunikacyjnych Wypadkach z udziałem rowerzystów Wypadkach z udziałem motocyklistów Wypadkach związanych zaniedbaniami nieruchomości Dochodzenie odszkodowań od szpitali za zakażenia oraz błędy lekarskie Wypadkach w pracy Wypadkach w szkole