Wypadkach w rolnictwie

 

         Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczonych Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w art. 44 wskazuje, iż na rolniku spoczywa obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje wszystkie osoby pracujące w jego gospodarstwie.

         Art. 11 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu rolników, za wypadek przy pracy rolniczej, uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

            Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój lub utrata zdrowia. Na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia związku przyczynowego pomiędzy czynem sprawcy, a powstaniem szkody. Odpowiedzialność odszkodowawcza występuje tylko, jeżeli czynność w wyniku której doszło do powstania szkody była bezpośrednio związane z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 

Poszkodowanemu, który w wyniku wypadku w rolnictwie
stracił najbliższą rodzinę, przysługuje:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • odszkodowanie (za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, zwrot kosztów pogrzebu),
  • rentę.

Poszkodowanemu, który w wyniku wypadku w rolnictwie
poniósł szkodę (uszczerbek), przysługuje:

  • zadośćuczynienie,
  • odszkodowanie (zwrot kosztów leczenia, wizyt lekarskich, opieki),
  • zwrot utraconych dochodów,
  • rentę.

 

Jeżeli poszkodowany przyczyni się do zaistnienia wypadku zgodnie z art. 362 k.c. – przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o wskaźnik procentowy dokonany przez sąd w toku postępowania sądowego, ale nie powoduje to niemożliwości dochodzenia roszczeń.

 

Czy zostałeś ranny w wypadku na wsi/ w gospodarstwie rolnym?
Uległeś wypadkowi pracując w rolnictwie?
Twój bliski stracił życie w wypadku w gospodarstwie?

 

Możesz dochodzić odszkodowania z rolniczego ubezpieczenia OC.
Skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy uzyskać maksymalnie najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie, nawet należy Ci się renta?

====================================================================================================================================
Oferujemy pomoc poszkodowanym w:

Wypadkach komunikacyjnych Wypadkach z udziałem rowerzystów Wypadkach z udziałem motocyklistów Wypadkach związanych zaniedbaniami nieruchomości Dochodzenie odszkodowań od szpitali za zakażenia oraz błędy lekarskie Wypadkach w pracy Wypadkach w szkole