Czy masz szanse uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie jeśli sprawca nie został wykryty?

znak zapytania

Do wypadków komunikacyjnych dochodzi codziennie. W większości z nich sprawca jest szybko ustalany przez policję i to z jego polisy ubezpieczeniowej wypłacane jest odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanych osób. Zdarza się jednak, że sprawca zbiega z miejsca zdarzenia i nie zostaje wykryty. Czy w tym przypadku poszkodowany może liczyć na wspomniane świadczenia?

Co powinien zrobić poszkodowany?

Jeśli sprawca wypadku zbiegnie z miejsca zdarzenia, poszkodowany po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu pomocy innym, powinien zrobić zdjęcia miejsca wypadku i zebrać dane świadków. Do jego obowiązków należy też wezwanie policji, która zabezpieczy ślady i przesłucha świadków. Mundurowi sporządzą dokumentację, która jest niezbędna w takim przypadku do ubiegania się o odszkodowanie.

Kto wypłaci odszkodowanie?

W przypadku nieustalonego sprawcy o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia można ubiegać się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. UFG niestety wypłaca świadczenie tylko wtedy, gdy szkoda została wyrządzona na osobie, nie na mieniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni. Muszą one być potwierdzone orzeczeniem lekarskim. Jest też drugi wyjątek. Jeśli w postępowaniu zostanie ustalony sprawca i okaże się, że nie posiadał on polisy OC, poszkodowany otrzyma z UFG również odszkodowanie komunikacyjne za uszkodzone mienie.

Czy lepiej likwidować szkodę na mieniu z AC, czy z UFG?

Poszkodowany, który w chwili zdarzenia posiadał własną polisę AC, nie może ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzone mienie w UFG. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku likwidacji szkody spowodowanej przez nieznanego sprawcę, poszkodowany nie straci zniżek ubezpieczeniowych. UFG wyrówna tę szkodę. Przed zgłoszeniem szkody dobrze jest sprawdzić w OWU, czy poszkodowany nie będzie musiał ponieść kosztów wkładu własnego.