Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania? 

wypłata odszkodowania

Informacja na temat terminu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest ważna dla każdej poszkodowanej osoby. Przepisy dotyczące wypłacania odszkodowania z ubezpieczenia OC zostały określone w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnych i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Terminowa wypłata odszkodowania

Zgodnie ze wspomnianym aktem prawnym decyzję na temat likwidacji szkody oraz wypłaty odszkodowania zakład ubezpieczeniowy powinien dokonać w ciągu 30 dni od dostarczenia dokumentacji przez osobę poszkodowaną. Jeśli z jakichś przyczyn dotrzymanie tego terminu ze strony Towarzystwa Ubezpieczeń jest niemożliwe, poszkodowany powinien otrzymać listowne zawiadomienie na temat spodziewanego terminu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Ubezpieczyciel ma obowiązek powiadomić poszkodowanego także o tym, że nie przysługuje mu prawo do odszkodowania albo przysługuje ono w innej wysokości. Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci na czas bezspornej części odszkodowania, poszkodowany może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie. Ich wysokość jest równowartością stopy referencyjnej NBP powiększoną o 5,50 punktu procentowego.

Wydłużenie czasu oczekiwania

Kwota bezsporna jest to część odszkodowania, co do wysokości, której nie ma wątpliwości. Powinna ona być wypłacona nawet wtedy, gdy termin się opóźnia. Poszkodowany nie może z niej zrezygnować. Wypłata odszkodowania może się przedłużyć, jeśli w założonym terminie nie da się ustalić odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wtedy odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym okoliczności zdarzenia były możliwe do wyjaśnienia. Termin nie może jednak przekroczyć 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. W tym czasie poszkodowany powinien otrzymać pozostałą część odszkodowania. Obowiązujący czas może dodatkowo się zmienić, jeśli wysokość odszkodowania lub odpowiedzialność ubezpieczyciela zależą od wyroku w toczącym się postępowaniu karnym, lub cywilnym.

Problemy w terminową wypłatą odszkodowania

Niestety, pomimo jasnych przepisów i przewidzianych kar, towarzystwa ubezpieczeniowe często uchylają się od przestrzegania wypłat należnych odszkodowań w określonych terminach oraz zaniżają wartość odszkodowań. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek kroków najlepszym wyjściem będzie kontakt z Podkarpackim Centrum Odszkodowań VERSUS s.c., które zapewnić konsultacje prawne, doradztwo oraz reprezentację sądową i pozasądową. Pomoc może okazać się niezbędna do tego, by poradzić sobie z przepisami i nie stracić odszkodowania.