Archiwa: News

versus

BEZPŁATNA KSEROKOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie przez placówkę medyczną dokumentacji medycznej pacjentowi jest bezpłatne. Nowe zasady są efektem zmian, zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Wniosek o udostępnienie dokumentacji może dotyczyć całości dokumentacji lub jej części. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie części dokumentacji należy pamiętać, że palcówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępniania dokumentacji medycznej za każdym razem kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał. Bezpłatne otrzymanie dokumentacji medycznej obejmuje następujące formy: kserokopia, wyciąg, odpis, wydruk, płyta CD lub inny informatyczny nośnik danych. Złożenie wniosku nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych …

BEZPŁATNA KSEROKOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Read More »

versus

Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku

Właściciel bądź zarządca nieruchomości odpowiadają za utrzymanie w należytym stanie chodnika przylegającego do danej posiadłości. Do obowiązku właściciela posesji, wspólnot czy spółdzielni jest dbanie o zarządzane mienie. W okresie zimowym jest to uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek utrzymania chodników w czystości jest ustanowiony na mocy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku chodników znajdujących się przy granicy odpowiada właściciel posesji bądź jej zarządca. W przypadku chodników znajdujących się bezpośrednim otoczeniu drogi publicznej, za jego stan odpowiada zarządca drogi publicznej. Należy pamiętać, iż dochodząc roszczeń …

Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku Read More »

versus

Likwidacja szkody

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody został określony w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) i wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Gdyby w 30 dniowym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, …

Likwidacja szkody Read More »

versus

Jak długo Towarzystwo Ubezpieczeń może likwidować szkodę (ubezpieczenia obowiązkowe)

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody został określony w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) a dokładnie w art. 14 ust 1, który wskazuje, iż zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania  w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody.   W przypadku, gdyby we wskazanym 30 dniowym terminie nie było …

Jak długo Towarzystwo Ubezpieczeń może likwidować szkodę (ubezpieczenia obowiązkowe) Read More »

versus

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE

Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie co do zasady przedzwaniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Istotny w tej kwestii jest fakt, iż obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. W przypadku roszczeń które nastąpiły wskutek szkody wynikającej z przestępstwa (zbrodni lub występku), obowiązuje dłuższy termin przedawnienia. Roszczenia takie przedawniają się z upływem 20 lat a termin liczymy od dnia w którym popełniono przestępstwo. Rozważając tematykę przedawnienia roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie  należy pamiętać o możliwości przerwania biegu przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 123 §1 kodeksu cywilnego, …

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE Read More »

versus

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ W PRZYPADKU ZESPOŁU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Należy pamiętać, iż osobie Poszkodowanej przysługuje zadośćuczynienie/odszkodowanie, gdy jego szkoda została wyrządzona przez zespół pojazdów mechanicznych np. auto z podpiętą przyczepą. Odszkodowanie w niniejszej sytuacji może być wypłacone z polisy OC pojazdu ciągnącego (np. auta) lub z polisy OC przyczepy. Polisa OC obejmuje również szkody spowodowane przez ruch pojazdów złączonych w celu holowania.   Art. 73 Ustawy o  Ubezpieczeniach Obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm) odpowiada nam szczegółowo na pytanie dotyczące kwestii odpowiedzialności z tytułu OC za szkody powstałe przez przyczepy czy zespoły …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ W PRZYPADKU ZESPOŁU POJAZDÓW MECHANICZNYCH Read More »

versus

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

Zadośćuczynienie pieniężne to prawo domagania się roszczeń  temu czyje dobra osobiste zostały naruszone. Przepisy dotyczące zadośćuczynienia zawarte są w Kodeksie Cywilny.   Istotą zadośćuczynienia jest przyznanie odpowiedniej rekompensaty osobie, której dobra osobiste zostały naruszone. Obok zadośćuczynienia używane jest sformułowanie odszkodowanie. Bardzo często w życiu codziennym te dwa wyrażenia są używane zamiennie. Niestety nie jest to dobra praktyka ponieważ są to dwa różne roszczenia. Warto zapamiętać, iż zadośćuczynienie to rekompensata doznanej krzywdy dla osoby, której dobra osobiste zostały naruszone. Odszkodowanie natomiast stanowi refundację strat materialnych jakich doznał poszkodowany w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych.   Głównym zadaniem zadośćuczynienia jest naprawienie negatywnych …

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH Read More »

versus

ODKUP SZKÓD RZECZOWYCH

Pomimo, iż w prawie cywilnym nie zostało wprost zdefiniowane pojęcie szkody, to jest ona z pewnością przesłanką do odpowiedzialności. Można śmiało uznać ze szkoda to uszczerbek, którego Poszkodowany doznał wbrew swojej woli. Zatem szkoda rzeczowa to np. uszkodzenie pojazdu przez sprawcę wypadku. Towarzystwa Ubezpieczeń, w przypadku szkód w pojeździe przyznają odszkodowanie stanowiące pokrycie kosztów naprawy, jednakże zdarza się również, że Towarzystwo Ubezpieczeń uzna, iż powstała w pojeździe szkoda jest szkodą całkowitą. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ określa to wysokość odszkodowanie, które powinien otrzymać Poszkodowany. Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń uzna, iż naprawa pojazdu jest nieopłacalna czyli …

ODKUP SZKÓD RZECZOWYCH Read More »