versus

Likwidacja szkody

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne).
W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody został określony w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) i wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Gdyby w 30 dniowym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności Towarzystwa Ubezpieczeń wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Od powyższego terminu jest jeden wyjątek – przekroczenie terminu 90 dniowego jest możliwe w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

W terminie 30 dni Towarzystwo Ubezpieczeń powinno również wypłacić bezsporną część świadczenia, jeżeli nie jest możliwe zakończenie likwidacji. Jeśli roszczenia Poszkodowanego nie zostały zaspokojone w całości lub w części w terminie 30 dni, Ubezpieczyciel jest on zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn zwłoki i planowanego terminu wypłaty odszkodowania OC na piśmie.
Poszkodowany nie może odmówić przyjęcia danej kwoty, nawet jeśli jest ona dla niego niesatysfakcjonująca. Po wypłacie przez Ubezpieczyciela kwoty bezspornej, Poszkodowany może dochodzić dalszych roszczeń.
Pamiętajmy, że zawarcie ugody zamyka nam drogę dochodzenia dalszych roszczeń (choć są w tej kwestii pewne wyjątki).