versus

Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku

Właściciel bądź zarządca nieruchomości odpowiadają za utrzymanie w należytym stanie chodnika przylegającego do danej posiadłości. Do obowiązku właściciela posesji, wspólnot czy spółdzielni jest dbanie o zarządzane mienie. W okresie zimowym jest to uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Obowiązek utrzymania chodników w czystości jest ustanowiony na mocy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku chodników znajdujących się przy granicy odpowiada właściciel posesji bądź jej zarządca. W przypadku chodników znajdujących się bezpośrednim otoczeniu drogi publicznej, za jego stan odpowiada zarządca drogi publicznej.
Należy pamiętać, iż dochodząc roszczeń w związku z upadkiem na nieodśnieżonym chodniku należ wykazać winę osobie odpowiedzialnej za właściwe utrzymanie nieruchomości. Zgodnie z artykułem 6 kodeksu cywilnego, ciężar zebrania materiałów dowodowych spoczywa na poszkodowanym. W związku z powyższym niezwykle ważne, jest zabezpieczenie dowodów wskazującej powstanie szkody (np. wykonanie dokumentacji fotograficznej) jak również zebranie oświadczeń i danych świadków zdarzenia.
Uwaga: okres przedawnienia tego typu spraw co do zasady wynosi 3 lata od daty zdarzenia.