Ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej

OC KIEROWCÓW

stłuczka

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla każdego posiadacza pojazdu jest obowiązkowe. ­W razie wypadku, czy też samej kontroli uprawnionych służb, kierowca zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego zawarcie tejże umowy ubezpieczenia. Jest ono zabezpieczeniem na roszczenia osób poszkodowanych jakie mogą powstać w wyniku szkód spowodowanych przez innego uczestnika ruchu. Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, może spowodować nałożenie bardzo wysokiej kary finansowej.

Szczegółowe przepisy regulujące obowiązek posiadania OC zawarte zostały w:

Ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz.U. nr 124, poz 1152 - obowiązująca od 01.01.2004 roku.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - Dz.U.00.26.310 - obowiązujące do 31.12.2004 roku oraz dla spraw (roszczeń zgłoszonych do Towarzystw Ubezpieczeniowych).

Zakres
Odszkodowanie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim, w razie:

uszczerbku na zdrowiu,
uszkodzenia ciała,
śmierci,
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

W ubezpieczeniu OC przez ruch pojazdu rozumie się także:

wsiadanie i wysiadanie,
załadunek i wyładunek,
krótkotrwały postój na trasie,
garażowanie.
wypadek nocą na drodze

Odszkodowania Rzeszow CompressorPragniemy rozwijać swoje kompetencje przyjmując ambitne wyzwania. Staramy się upraszczać stosowane procedury działania na rzecz szybkiej i efektywnej obsługi klienta. Wzorowo wywiązujemy się ze swoich zobowiązań wobec: agentów, współpracowników i skarbu państwa. Wartości którymi się kierujemy to:
•    uczciwość,
•    wzajemny szacunek,
•    profesjonalizm,
•    systematyczność w podnoszeniu poziomu naszych usług.

Wyłączenia

W każdym przypadku zgłoszonych roszczeń, Towarzystwo Ubezpieczeniowe prowadzi dochodzenie w sprawie ustalenia sprawcy wypadku. Nie otrzymamy odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC, m.in. gdy szkody:

polegają na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
dotyczą utraty dóbr wartościowych, typu: gotówka, biżuteria, dokumenty, itp.,
zostały wyrządzone przez posiadacza pojazdu mechanicznego, który jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona.

Termin likwidacji

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie do 30 dni od zgłoszenia szkody przez poszkodowanego lub uprawnionego. Termin może być przedłużony o 14 dni, w sytuacji gdy w ciągu 30 dni nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności wypadku lub wysokości odszkodowania. Istnieje jednak zapis, z dnia 01.01.2004r., że odszkodowanie musi być wypłacone nie później niż 90 dni od zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela.

Regres

Istnieje możliwość, iż Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie ubiegał się o zwrot wypłaconego odszkodowania. Dotyczy to sytuacji, gdy kierujący pojazdem:

zbiegł z miejsca zdarzenia,
pojazd który prowadził był skradziony,
był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub też, gdy wyrządził szkodę umyślnie,
nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Miałeś wypadek? Zgłoś się do nas!

Miałeś wypadek?

Zgłoś się do nas!

Adres

ul. Paderewskiego 104,
Rzeszów 35-328

tel. kom: 789 455 660
tel. kom: 604 545 096
e-mail: biuro@odszkodowania-versus.pl

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE ODSZKODOWAŃ

Prześlij nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

Invalid Number
  • w celu nawiązania połączeń telefonicznych w związku ze zgłoszoną sprawą
  • w celu marketingu zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne