Świadczenia osobowe

SZKODY OSOBOWE

W tej zakładce serwisu znajdziecie Państwo ogólne informacje na temat świadczeń osobowych, które Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić po zgłoszeniu roszczeń z OC sprawcy wypadku. 

Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia albo naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda ta może być wywołana np. spowodowaniem wypadku samochodowego lub innego umyślnego naruszenia dóbr osobistych.

Czego możemy dochodzić:

zaliczek na poczet kosztów leczenia,
Zapewniamy bezpłatne konsultacje prawne,zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, koszty zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego, odpłatne wizyty lekarskie, koszty pobytu w sanatorium, koszty opieki drugiej osoby - jeśli ta była konieczna,
zwrotu kosztów koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych,
zwrotu utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących,
zwrotu kosztów odzieży i innych przedmiotów, które uległy zniszczeniu podczas wypadku.
osoba na wózku inwalidzkim

W związku ze szkodami na osobie możemy wyróżnić dwie kategorie sytuacji:

gdy w następstwie wypadku poszkodowany doznał obrażeń ciała - wtedy świadczenia należą się poszkodowanemu,
gdy w następstwie wypadku poszkodowany zmarł - wtedy świadczenia należą się osobom bliskim zmarłego.

Pojęcie szkody na osobie dotyczy:

obrażeń ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,
śmierci poszkodowanego na skutek wypadku,
umyślnego naruszenia dóbr osobistych,
zadośćuczynienia pieniężnego za szkody niematerialne.

SZKODY MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z USZCZERBKU NA ZDROWIU

Jednorazowe odszkodowanie (art.444§ 1k.c.)

W prawie kodeksu cywilnego ustalono, iż poszkodowany ma prawo żądać pokrycia wszelkich kosztów wynikłych ze szkody osobowej, do których zaliczamy m.im.:

koszty zakupów leków,
koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
koszty konsultacji u wybitnych specjalistów,
koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu,
koszty przejazdów osób najbliższych na konsultacje medyczne czy odwiedziny.

Ważne jest to, że gdy poszkodowany ma świadomość, iż leczenie doznanych obrażeń nie obejdzie się bez dodatkowych kosztów ma prawo zwrócić się do sprawcy szkody o pokrycie kosztów leczenia z góry.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Poszkodowany, jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, ma prawo starać się o rentę niezbędną do podjęcia działań zmierzających do poprawy lub zachowania stanu zdrowia, tj: zabiegi rehabilitacyjne, przyjmowanie niezbędnych leków, stała odnawialność sprzętu ortopedycznego itp.

W zakresie tej renty mieszczą się wszystkie działania zmierzające do poprawy lub zachowania stanu zdrowia, takie jak: zabiegi rehabilitacyjne, przyjmowanie niezbędnych leków, stała odnawialność sprzętu ortopedycznego itp. Podstawą do przyznania renty jest opinia lekarska, opisująca stan zdrowia poszkodowanego i ewentualne nieodwracalne następstwa powypadkowe, powodujące wystąpienie zwiększonych potrzeb.

szkody osobowe Versus

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Sprawca szkody odpowiada za wszystkie jej następstwa, w ramach czego zamyka się pokrycie poniesionych strat i utraconych korzyści. Przez utracone korzyści rozumiemy przede wszystkim utracone dochody. Każdy poszkodowany, który w następstwie wypadku doznał obrażeń ciała i nie może wykonywać lub ma ograniczoną możliwość do wykonywania pracy zarobkowej może ubiegać się o rentę z tytułu utraconego dochodu. Sprawca szkody będzie świadczył rentę przez okres tymczasowy lub tezy dożywotnio, zależnie od tego jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł poszkodowany i czy będzie mógł wrócić do pracy. Przy ustalaniu wysokości renty stosuje się zasadę porównania dochodu sprzed wypadku do dochodu po wypadku.

Zadośćuczynienie

Jest to bardzo specyficzny rodzaj świadczenia, którego zadaniem jest złagodzenie krzywdy niewymiernej, podczas gdy odszkodowanie dotyczy szkody wymiernej i materialnej. Zadośćuczynienie tyczy się więc bólu, cierpienia fizycznego i psychicznego. Pieniądze otrzymane przez poszkodowanego tytułem zadośćuczynienia mają zrekompensować mu negatywne przeżycia poprzez dostarczenie środków do realizacji jego pragnień i pełniejszego zaspokajania jego potrzeb. Świadczenie to wypłacane jest poszkodowanemu przez sprawcę szkody, bądź Towarzystwo Ubezpieczeniowe tylko za życia poszkodowanego!
W przypadku śmierci poszkodowanego nie ma mowy o zadośćuczynieniu.

Czego możemy dochodzić:

zaliczek na poczet kosztów leczenia,
zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, koszty zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego, odpłatne wizyty lekarskie, koszty pobytu w sanatorium, koszty opieki drugiej osoby - jeśli ta była konieczna;
zwrotu kosztów koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych,
zwrotu utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących,
zwrotu kosztów odzieży i innych przedmiotów, które uległy zniszczeniu podczas wypadku.

SZKODY MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE ZE ŚMIERCI

Jednorazowe odszkodowania (art.446§ 3k.c.)

O stosowne odszkodowanie po śmierci najbliższego mogą wystąpić dzieci, współmałżonkowie, rodzice i dalsi krewni. Elementem ograniczającym ten krąg jest to, że do odszkodowania uprawnieni są jedynie ci, którzy wykażą, że wiązały ich z poszkodowanym ścisłe stosunki w sferze materialnej.

Współmałżonkowi i dzieciom zmarłego z reguły przyznawane jest prawo do tego typu odszkodowania już z uwzględnieniem szczególnego faktu, że śmierć w wypadku dotknęła osobę najbliższą, której nieobecność w dalszym życiu powoduje oczywiście pogorszenie sytuacji.

Renta odszkodowawcza dla członków rodziny

szkody osoboweVersus

Jeżeli w skutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego sąd może przyznać stosowne odszkodowanie. Prawo do renty według kodeksu cywilnego przysługuje głównie dzieciom zmarłego, małżonkowi i krewnym w linii prostej (np. rodzicom).

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Zwrot kosztów pogrzebu

Z roszczeniem z tego tytułu może wystąpić ten, kto je pokrył (niekoniecznie członek najbliższej rodziny). W zakresie pojęcia „koszty pogrzebu" mieszczą się typowe wydatki z tego tytułu, z uwzględnieniem racji środowiskowych, tradycji, zwyczajów lokalnych. Roszczenie to nie obejmuje zatem tylko kosztów pochówku, ale też koszty stypy i postawienia nagrobka. Co ważne, zwrot kosztów pogrzebu to nie tylko wypłacany przez ZUS lub KRUS zasiłek pogrzebowy!

Miałeś wypadek? Zgłoś się do nas!

Miałeś wypadek?

Zgłoś się do nas!

Adres

ul. Paderewskiego 104,
Rzeszów 35-328

tel. kom: 789 455 660
tel. kom: 604 545 096
e-mail: biuro@odszkodowania-versus.pl

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE ODSZKODOWAŃ

Prześlij nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

Invalid Number
  • w celu nawiązania połączeń telefonicznych w związku ze zgłoszoną sprawą
  • w celu marketingu zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne