Waloryzacja i kapitalizacja renty

Wyjaśnić należy, iż mowa tutaj nie o rencie wypłacanej przez ZUS (gdyż ta renta podlega odrębnym przepisom prawa), lecz o rencie, która została zdefiniowana w kodeksie cywilnym i została przyznana poszkodowanemu decyzją ubezpieczyciela lub wyrokiem sądu. Tego typu renta wypłacona jest zazwyczaj przez zakład ubezpieczeń.

Renta po wypadku najczęściej jest wynikiem różnego rodzaju strat niematerialnych, które powodują brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej lub powoduje dodatkowe, cykliczne koszty, związane np. z leczeniem czy koniecznością zakupienia leków. Może mieć różną wartość, wyliczaną indywidualnie. Czasem okazuje się jednak, że zasądzona kwota jest zbyt niska w stosunku do ponoszonych strat i kosztów lub nieadekwatna do aktualnych potrzeb danej osoby, które zmieniły się na przestrzeni czasu.

Czym jest waloryzacja renty i kiedy można wystąpić z takim roszczeniem?

Waloryzacja renty jest niczym innym, jak zwiększeniem/podwyższeniem jej wysokości. Kwestie te reguluje art. 907 § 2 k.c. Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku zmiany stosunków, każda ze stron ma prawo żądać zmiany wysokości renty.

Ustawodawca wziął pod uwagę kilka przypadków, w których poszkodowany może ubiegać się o podwyższenie renty. Są to: spadek siły nabywczej pieniądza, wzrost potrzeb, wydatków czy cen produktów (związanych np. zakupem leków, żywności), które to przesłanki pojawiają się po ustaleniu renty. Mając na uwadze powyższe przesłanki, ustawodawca przewidział możliwość ubiegania się o podwyższenie renty osobom, które otrzymują już rentę z Towarzystwa Ubezpieczeń. Warto podkreślić, iż uprawnienie o zmianę wysokości renty nie ulega przedawnieniu.

Czym jest kapitalizacja renty i kiedy można wystąpić z takim roszczeniem?

Zgodnie z art. 447 kc kapitalizacja renty polega na zmianie świadczenia rentowego na jednorazowe świadczenie odszkodowawcze na rzecz osoby poszkodowanej. W przypadku kapitalizacji renty poszkodowany otrzymuje od zakładu ubezpieczeń jednorazowo większą kwotę pieniężną, zamiast ratalnych wpłat wypłacanych regularnie. Przy określaniu wysokości jednorazowego świadczenia zamiast renty uwzględnia się m.in.: wysokość rat renty oraz szacowany okres ich wypłacania. Kapitalizacja w niektórych przypadkach może być bardzo korzystna dla osoby, która się o to ubiega. Niemniej jednak, jak wynika to z orzecznictwa, przeprowadzenie kapitalizacji renty możliwe jest tylko z ,,usprawiedliwionych ważnych powodów”. Warto tutaj zaznaczyć, że również zakład ubezpieczeń może złożyć osobie poszkodowanej propozycje kapitalizacji renty. W takiej sytuacji musimy być bardzo ostrożni i czujni, gdyż nie w każdym przypadku kapitalizacja będzie opłacalna dla poszkodowanego. Kapitalizację renty należy zatem dobrze przemyśleć oraz skonsultować z pełnomocnikiem posiadającym wiedzę specjalistyczną.

Chcesz się dowiedzieć, czy w Twoim przypadku jest możliwość zwiększenia renty lub czy jej kapitalizacja będzie opłacalna? Zapraszamy do biura VERSUS, pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości!

Pomoc w waloryzacji renty

Niekiedy potrzeby osoby pobierającej rentę zmieniają się z biegiem czasu. Wynika to m.in. z kosztów leczenia, wzrostu cen, a także pogarszającego się stanu zdrowia. Wówczas konieczne jest złożenie wniosku o zwiększenie wysokości świadczenia. Proces ten bywa bardzo problematyczny i czasochłonny. Z tego powodu wspieramy naszych klientów na każdym jego etapie. Pomagamy zgromadzić niezbędne dokumenty i rozwiązujemy spory pomiędzy osobą poszkodowaną a zakładem ubezpieczeń.