Czy uwzględnienie szkody moralnej jest możliwe w uzyskaniu odszkodowania?

plik polskich pieniędzy

Wbrew powszechnym przekonaniom polskie prawo przewiduje możliwość uwzględnienia szkody moralnej w uzyskaniu odszkodowania. W poniższym artykule omówimy, jakie są podstawy prawne dla dochodzenia odszkodowania za szkodę moralną, jakie są jej rodzaje i jakie kryteria muszą być spełnione, aby móc ubiegać się o takie świadczenie. Dzięki naszym wskazówkom poznasz swoje prawa.

Podstawy prawne szkody moralnej

W polskim systemie prawnym szkoda moralna jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Jak wskazuje jeden z artykułów „w razie uszczerbku na zdrowiu, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednie odszkodowanie pieniężne także za doznaną krzywdę”. Z kolei kolejny artykuł tego kodeksu mówi: „w razie śmierci człowieka z powodu zdarzenia wywołującego odpowiedzialność odszkodowawczą, sąd może przyznać odpowiednie odszkodowanie pieniężne osobom najbliższym za doznaną krzywdę”.

Pomagamy w tym zakresie, m.in. w przypadku odszkodowań Warta w Rzeszowie.

Rodzaje szkody moralnej

Szkoda moralna może przybrać różne formy i obejmować różnorodne aspekty życia poszkodowanego. Wśród najczęściej występujących rodzajów szkody moralnej można wymienić następujące kategorie:

  • cierpienie fizyczne – są to ból i dyskomfort związane z doznanymi obrażeniami ciała, które mają wpływ na jakość życia poszkodowanego. Cierpienie fizyczne może być wynikiem zarówno urazów jednorazowych, jak i przewlekłych schorzeń, będących skutkiem zdarzenia wywołującego odpowiedzialność odszkodowawczą,
  • cierpienie psychiczne – to negatywne emocje i stany psychiczne wynikające z doznanych urazów lub utraty bliskiej osoby. Może to obejmować stany lękowe, depresję, zaburzenia snu, a także utratę poczucia bezpieczeństwa i zaufania do innych osób,
  • utrata możliwości korzystania z dóbr kultury – chodzi tu o sytuacje, w których poszkodowany nie może korzystać z różnych form aktywności kulturalnej, np. uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych czy uprawiania sportu, z powodu doznanych urazów lub innych ograniczeń wynikających z odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy szkody.