Czym jest regres ubezpieczeniowy?

ubezpieczenie samochodu

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego w Polsce musi posiadać ubezpieczenie OC.

Stanowi ono ochronę zarówno dla poszkodowanego, jak i właściciela pojazdu. Oznacza to, że w przypadku, np. wypadków komunikacyjnych lub szkody na pojeździe poszkodowany otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, a sprawca nie będzie ponosił odpowiedzialności finansowej za spowodowaną szkodę. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których ubezpieczony zostaje obciążony kosztami za spowodowaną szkodę. Mowa wówczas o regresie ubezpieczeniowym. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu pojęciu.

Na czym polega regres ubezpieczeniowy?

Zastosowanie regresu ubezpieczeniowe ma swoje uzasadnienie w kilku określonych przypadkach. Zanim poddamy je analizie, warto wiedzieć czym konkretnie jest regres ubezpieczeniowy. Mówiąc najprościej, jest to roszczenie, do którego ma prawo zakład ubezpieczeń, jeśli spełnione są pewne kryteria. Może on wówczas domagać się od sprawcy wypadku lub kolizji zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone osobie poszkodowanej. Prawo do takiego roszczenia jest uregulowane w przepisach prawa, a konkretnie w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kiedy zastosowanie regresu ubezpieczeniowego ma swoje uzasadnienie?

Jak już wspominaliśmy o regresie ubezpieczeniowym i żądaniu zwrotu wypłaconego odszkodowania możemy mówić, jeśli miały miejsce pewne konkretne okoliczności zdarzenia. Wskazuje je 43 artykuł wspomnianej wyżej ustawy. Na podstawie zapisów tam zawartych dowiadujemy się, że podstawą do zastosowania regresu ubezpieczeniowego są cztery sytuacje. Pierwsza z nich to taka, w której sprawca kolizji lub wypadku wszedł w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa. Kolejna, jeśli sprawca nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Warto tutaj wspomnieć o wyjątku. Mowa o nim wówczas, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego, mienia lub w przypadku pościgu za osobą, która popełniła przestępstwo. Trzecią sytuacją, która stanowi podstawę do roszczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania jest ucieczka z miejsca zdarzenia i czwarta – jeśli sprawcy udowodni się, że daną szkodę wyrządził celowo i umyślnie.

Co jeśli sprawca szkody nie posiada ubezpieczenia OC?

Zdarzają się również sytuacje, w których sprawca szkody nie posiada umowy ubezpieczenia OC. Czy w takich wypadkach również może pojawić się regres ubezpieczeniowy? Owszem i polega to na tym, że wówczas poszkodowany może zgłosić zdarzenie do dowolnego zakładu ubezpieczeń. Ten gromadzi całą dokumentację sprawy, a następnie przekazuje ją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który to wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. Po wykonaniu takiej wypłaty nastąpi regres ubezpieczeniowy, ponieważ UFG zwróci się do sprawcy o zwrot wypłaconych środków.

Jakie są rodzaje regresu ubezpieczeniowego?

Rozróżniamy dwa rodzaje regresu ubezpieczeniowego: typowy i nietypowy. Z typowym, zwanym także właściwym regresem ubezpieczeniowym, mamy do czynienia wówczas, gdy sprawcą jest osoba trzecia, natomiast o nietypowym (niewłaściwym) mówimy, gdy sprawcą jest sam ubezpieczający.