versus

Jak długo Towarzystwo Ubezpieczeń może likwidować szkodę (ubezpieczenia obowiązkowe)

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne).

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody został określony w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) a dokładnie w art. 14 ust 1, który wskazuje, iż zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania  w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody.

 

W przypadku, gdyby we wskazanym 30 dniowym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności Towarzystwa Ubezpieczeń wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Od powyższego terminu jest jeden wyjątek- przekroczenie terminu 90 dniowego  jest możliwe w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

W przypadku niewypłacenia przez Zakład Ubezpieczeń odszkodowania z przewidzianych przez ustawę terminach lub niedopełnieniu niedopełnienia obowiązku powiadomienia poszkodowanego na piśmie o przyczynach zwłoki i przypuszczalnym terminie wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma możliwość powiadomienia o tych nieprawidłowościach Komisję Nadzoru Finansowego, która zastosuje wówczas przewidziane prawem środki nadzorcze.

W przypadku wystąpienia nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu dodatkowo przysługuje roszczenie o odsetki ustawowe.